Általános Szerződési Feltételek

A C2 szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei.Letöltés pdf formátumban

Definíciók

(az itt felsorolt és definiált fogalmak a szövegben dőlt betűvel szerepelnek)

Szolgáltatás: az 1. pontban meghatározott szolgáltatás

Szolgáltató: a 2. pontban ismertetett szervezet

Felhasználó: a Szolgáltatást igénybevevő természetes személy

ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum jelenti a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződést, amelynek feltételei az irányadóak a Szolgáltatás használatára vonatkozóan.

Regisztráció: a 11. pontban ismertetett folyamat

Web oldal: a Szolgáltatás nyilvános interneten elérhető web oldala, amely elsősorban a https://c2.hu címen érhető el. A Szolgáltatás további - kényelmi, üzemeltetési és biztonsági okokból fenntartott - web oldalainak felkeresése esetén a Szolgáltatás elsődleges web oldalára történik az átirányitás.

Kéretlen reklam email (SPAM):  Kéretlen reklám email üzenetnek minősülnek azok az elektronikus levél üzenetek, amelyek kereskedelmi vagy egyéb információt tartalmaznak és a címzettek ezek kézbesítését sérelmezik, mert nem kérték kifejezetten, hogy ezen e-mail-eket megkapják

Ptk.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Biztonsági mentés: az adatállományok, különálló adathordozóra történő változtatás nélküli többszörözése, későbbi, esetleges adatvesztés esetén történő felhasználás céljából.

Elektronikus levelezó szolgáltatás (email): olyan elektronikusan nyújtott, internet alapú szolgáltatás, mely megfelel az  alábbi iparági ajánlásoknak:

Email postaláda: a Szolgáltatás keretében a Felhasználó részére nyújtott elektronikus levelező Szolgáltatás   

Szolgáltató és Szolgáltatás

1.A C2 szolgáltatás célja elektronikus levelező szolgáltatás biztosítása a Felhasználók részére.

2.A Szolgáltatás tulajdonosa és nyújtója az OFFICEline Magyarország Kft.

3.A Szolgáltatáshoz kapcsolódó web oldal tárhely szolgáltatója megegyezik a Szolgáltatóval.

Szerződés létrejötte

4.A Szolgáltatás használatáshoz a Szolgáltató és a Felhasználó Szolgáltatási szerződést köt egymással.

5.A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre és a hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásban foglalt szerződésnek, ezért a szerződés iktatásra sem kerül.

6.A szerződéskötés a Felhasználó részéről a Regsiztrációval kezdeményezhető. A szerződéskötés sikeres lezárásaként, a Szolgáltató elektronikus formában közli a szerződés tárgyát képező email postaláda regisztrációs kódját.

7.A Szolgáltató - ellenkező tény bizonyításáig -, a regisztrációs kód birtokosát tekinti a másik szerződő félnek.

8.A Szolgáltatás igénybevétele a sikeres Regisztrációt követően lehetséges.

9.A Regisztráció célja, hogy a Felhasználó email postaládát hozzon létre sajat felhasználásra a Szolgáltatás keretében.

10.A Regisztráció a Szolgáltatás web oldalán lehetséges.

11.A Regisztráció során a Felhasználó megválasztja a kívánt, más Felhasználó által még nem használt email címet és a belépéshez szükséges titkos jelszavát és nyilatkozik az ÁSZF és az Adatvédelmi és Adatkezelési Irányelvek megismeréséről, elfogadásáról és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

12.A megválasztott email cím @c2.hu domain végződését a Szolgáltatás részeként Szolgáltató biztosítja.

13.A Felhasználó kérheti, az általa biztosított domain végződés használatát. Az így használt domain névvel kapcsolatos minden felelősség a Felhasználót terheli.

14.A Szolgáltató a domain név DNS MX beállítása alapján ellenőrzi a Felhasználó domain használati jogosultságát.

15.A Felhasználó biztonságának érdekében, a megválasztott jelszó minimális és maximális hosszára, valamint a jelszó tartalmára vonatkozóan a Szolgáltató az aktuális,  széles körben elfogadott iparági biztonsági ajánlásoknak megfelelő kikötést tehet.

16.egy Felhasználó a Szolgáltatás keretében legfeljebb 5 email postaládát hozhat létre.

17.A Szolgáltató sem a regisztráció során, sem a Szolgáltatás használata során nem kéri a Felhasználótól személyes adatainak a megadását, így ezeket nem is tárolja.

18.A sikeres regisztráció feltétele, hogy a regisztrációt a Szolgáltató elfogadja.

19.A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon, különösképp a Szolgáltatás működőképességét hátrányosan érintő (pl. tömeges) regisztráció) vagy megtévesztő, visszaélésre alkalmas regisztráció esetén.

20.A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Szolgáltatást kizárólag az ÁSzF-ben foglaltak szerint használja, továbbá  az attól eltérő használata polgárjogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.

21.A Szolgáltató ellenőrizheti, hogy a Felhasználó a Szolgáltatás használata során betartja-e az ÁSzF-et; továbbá a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSzF betartásának  érvényt szerezzen, akár a Felhasználó előzetes értesítése nélkül is.

22.A Felhasználó a Szolgáltatást harmadik fél részére kizárólag a Szolgáltató előzetes és kifejezett engedélye alapján jogosult átadni, átengedni vagy tovább szolgáltatni.

23.Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás használata során és a Szolgáltatás használatával harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

24.A Szolgáltatás Felhasználói felülete és a Felhasználói támogatás elsősorban magyar nyelvű.

25.Tekintettel arra, hogy az email cím, az elektronikus üzenet küldés és fogadás ma már a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó szokásos cselekvés, a Szolgáltatás Felhasználója lehet minden 14. életévét betöltött természetes személy. 16. életévet be nem töltött Felhasználó esetén a Regisztráció kizárólag a Felhasználó törvényes képviselője, szülője előzetes beleegyezésével történhet.

A Szolgáltatás díjazása

26.A Szolgáltatás használatáért a Szolgáltató a Felhasználónak sem egyszeri, sem havi és sem forgalmi díjat nem számít fel.

27.Ennek megfelelően a Szolgáltatás keretében a Regisztráció, az email postaláda fenntartása, az email küldés, az email fogadás is díjmentes.

Jelszavak

28.A Szolgáltatás keretében biztosított email postaláda használata minden alkalommal csak sikeres bejelentkezés, azaz jelszavas azonosítás után lehetséges.

29.A Felhasználó joga és kötelessége, hogy rendszeresen, de elsősorban az általa választott tetszőleges időpontban módosítsa emal postaládája jelszavát.

30.A Szolgáltató biztonsági okokból, a Felhasználó érdekeit és a Szolgáltatás nyújtásának folytonosságának biztosítását szem előtt tartva, kötelezheti a Felhasználót a jelszava azonnali módosítására.

31.A jelszó módosítása kizárólag a Szolgáltatás web oldalán keresztül lehetséges.

32.A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét hogy jelszavát és email postaládájának regisztrációs kódját soha senkinek ne adja ki, ne ossza meg, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja.

33.A Felhasználó nem használhatja más azonosítóját, jelszavát, ill. nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát.

34.A jelszó harmadik fél általi megismeréséből, elvesztéséből eredő károkért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

35.A Felhasználót a választott e-mail cím, a választott jelszó és regisztrációs kód titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli.

36.A Szolgáltató nem vonható felelősségre a Felhasználóhoz tartozó email postaláda e-mail címének, jelszavának,  a regisztrációs kódnak  illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.

Nem működő, elfelejtett jelszó esetén követendő eljárás

37.A Szolgáltató a Felhasználó részére új jelszó választását biztosítja, amennyiben érvényes jelszavát nem ismeri, elfelejtette és az alábbi pontokban foglalt feltételek legalább egyikét a Felhasználó teljesíti:

A Szolgáltatásban foglalt elektronikus tárhely

38.A Felhasználó által használható, email postaládájához tartozó elektronikus tárhely a Szolgáltatás használatának megkezdésétől a Szolgáltatás használatával naponta növekszik.

39.A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató legfeljebb 10 Gbyte tárhelyet biztosít. (1 Gbyte pontosan 1.000.000.000 byte)

40.A felhasznált tárhely méretébe a Felhasználó által küldött és fogadott elektronikus levelek teljes mérete, így az elektronikus levelek fejléce és esetleges csatolmányai is beleszámítanak.

41.Amennyiben a Felhasználó tárhelye megtelik, nem tud több levelet fogadni vagy küldeni, míg nem törli elektronikus leveleinek egy részét úgy, hogy azok kevesebb tárhelyet foglaljanak el.

42.A Szolgáltató a Felhasználó "Törölt elemek" (Kuka) mappájában található, 7 napnál régebbi emaileket rendszeresen, automatikusan törli. Az így törölt elektronikus állományok a későbbiekben már nem lesznek elérhetők és nem visszaállíthatóak sem a Felhasználó, sem a Szolgáltató által.

43.Amennyiben a Felhasználó legalább 60 napig nem jelentkezik be sikeresen az email postaládájába, akkor a Szolgáltató a Felhasználó email postaládájába érkező emaileket a továbbiakban nem fogadja egészen a Felhasználó következő sikeres bejelentkezéséig.

44.Amennyiben  a Felhasználó legalább 365 napig nem jelentkezik be sikeresen az email postaládájába, a Szolgáltatás keretében nyújtott tárhelyen tárolt adatokat a Szolgáltató véglegesen és visszavonhatatlanul törli. Az így törölt adatok a továbbiakbn sem a Felhasználó, sem a Szolgáltató által nem visszaállíthatóak. Az adatok törlése nem érinti a Szolgáltatás keretében nyújtott email postaláda használatához szükséges Felhasználói adatokat, ezért a Felhasználó az email postaládájának használatát bármikor ismét megkezdheti.

45.A Szolgáltató nem végez biztonsági mentést a Szolgáltatás keretében nyújtott tárhelyről.

Szolgáltatás használatával küldött és fogadott email üzenetekre vonatkozó limitek

46.A címzettek száma: a Szolgáltatás keretében elküldött bármely elektronikus levél összesen 16 címzettet tartalmazhat, ebbe beleértendő az elsődleges cimzett ("To"),  a másodlagos cimzett ("Cc") és a rejtett másolat („Bcc”) cimzettek darabszáma is.

47.A küldött emailek száma: 60 perc idő tartam alatt Felhasználónként legfeljebb 5 email üzenet küldhető, de 24 óra alatt legfelebb 100.

48.Az emailek mérete:

Az elektronikus levelek méretébe a fejléc ("smtp header"), az esetleges csatolmányok és a kódolási túlterhelés ("overhead") is beleszámít.

A Szolgáltatás használatának műszaki követelményei

49.A Szolgáltató a Szolgáltatás jellemzőinek kialakitasa, nyújtása és üzemeltetése során a széleskörben elfogadott iparági ajánlások (RFC) alkalmazására törekszik.

50.A Szolgáltatás keretében biztosított email postaláda https, imap4, imap4s, pop3, pop3s, sieve protokollok használtatával érhető el.

51.Ezek használatával a Felhasználó az email postládája tartalmát részben vagy egészében, saját eszközére vagy harmadik fél szolgáltatásába bármikor lemásolhatja vagy a tartalmát letörölheti.

52.A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a

A felelősség kizárása

53.A Felhasználó önálló felelősséggel tartozik a Szolgáltatás használatával küldött elektronikus üzeneteinek tartalmáért. Az azokból, illetve az azok továbbításából eredő károkért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

54.A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás használatából, annak leállásából eredő,  az esetleges üzleti vagy magánjellegű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből eredő károkért.

55.A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

56.A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során az egyes Felhasználók között nem tesz különbséget,  de nem garantálja, hogy a Szolgáltatást éppen használó egyes Felhasználók a Szolgáltatást ténylegesen egyforma minőségi paraméterekkel használhatják.

57.A Szolgáltatás weblapján elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok megismeréséből vagy letöltéséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Szolgáltatás vagy annak weblapjának használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működéséből, hiányosságából, esetleges üzemzavarából, vagy félreérhetőségéből eredő károkért, veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás weblapján elérhető információkkal, tartalmakkal, termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől származó információkra, tartalmakra, termékekre és Szolgáltatásokra nézve.

58.A Szolgáltatás és annak weblapjának használatával a Felhasználó elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi – a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatáshoz használt eszközön vagy ezzel kapcsolatban egyéb vonatkozásban keletkezett  vagy elszenvedett károkért .

59.A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a Szolgáltatás használata során vagy abból kifolyólag kapott bármely internetes vírus vagy támadás miatt következik be.

A Szolgáltatás üzemeltetése és karbantartása

60.A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás üzemfenntartásának érdekében a Szolgáltatást részben vagy egészében átmeneti jelleggel szüneteltetni akár előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

61.A Szolgáltató az előre tervezett karbantartásokat elsősorban a legkevésbé zavaró, forgalmi minimum időszakokban, közep európai idő (CET) szerint, hétköznap hajnalban végzi.

62.A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a gondos és folyamatos üzemeltetés ellenére a Szolgáltatás elérhetősége kivételes esetekben a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére, az internet sajátosságaiból fakadóan sem lehetséges.

63.A Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos, a Szolgáltató érdekkörén kívul eső tényező függvénye.

64.A Szolgálató a legjobb tudása szerint cselekszik ("best effort") a gyors és megbizható adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az adatállományok (emailek) késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

A Szolgáltatás biztonsága

65.A Felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Szolgáltatás biztonságát vagy biztonságos működését, ideértve különösen de nem kizárólag:

66.A Szolgáltatást megvalósító rendszer vagy annak hálózati biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

67.A Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Szolgáltatásnak, igy különösen annak weblapjának a rendeltetésszerű működését vagy annak használhatóságát.

A Szolgáltatás használatának korlátozása

68.A Szolgáltató a Felhasználó azonosító adataival történő szolgáltatáshasználat esetén vélelmezi a Szolgáltatás Felhasználó általi akaratlagos használatát.

69.A Szolgáltató a Szolgáltatás vagy egyes részeinek Felhasználó általi használatát részben vagy egészében korlátozhatja, amennyiben

A Szolgáltatási jogviszony megszűnése

70.A Felhasználó a Szolgáltatás weblapján bármikor, indoklás nélkül törölheti a Szolgáltatáshoz tartozó regisztrációját. Ezt a cselekményt a Szolgáltató, a Felhasználó és a közte fennálló, az érintett email postaláda szolgáltatási jogviszonyának megszüntetésére irányuló ráutaló magatartásként értelmez. Ennek következtében a szolgáltatási szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik.

71.A szolgáltatási szerződés megszűnik a Felhasználó halálával, amennyiben erről a Szolgáltató hitelt érdemlően tudomást szerez.

72.A szolgáltatási szerződés automatikusan megszűnik az utolsó sikeres bejelentkezést követő 10-ik naptári év utolsó napjával. A megszüntetés előtt Felhasználónak lehetősége van jelezni a Szolgáltató felé a szolgáltatási szerződés további fennmaradására vonatkozó igényét.

73.A szolgáltatási jogviszony megszűnésekor

74.A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás és annak weblapjának előzetes értesítés nélküli módosítására, részbeni vagy teljes szüneteltetésére, esetleges megszüntetésére.

75.A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a Szerződés automatikusan megszűnik.

76.A Szolgáltató az ÁSzF megsértése esetén a Felhasználót a Szolgáltatás használatából átmenetileg vagy örökre, azonnali hatállyal kizárhatja vagy a Szolgáltatás használatában átmeneti vagy tartós jelleggel korlátozhatja.

Adatvédelem és adatkezelés

77.A Szolgáltató a Szolgáltatás vonatkozásában külön Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóval rendelkezik, amelyet a Felhasználó a Szolgáltatási jogviszony létrejötte előtt megismer, és a   Szolgáltatási jogviszony létrejöttével egyidejűleg kifejezetten elfogad, tudomásul vesz és egyetért.

78.A Szolgáltató a Szolgáltatás Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóját a Szolgáltatás weblapján, annak nyitó oldaláról közvetlenül elérhetően, folyamatosan közzé teszi.

79.Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait tárolni, feldolgozni, és a Szolgáltatással kapcsolatban hasznosítani.

80.A Szolgáltató a Szolgáltatás használatával összefüggő használati adatokat azok rögzítésétől számított 366 napig tárolja.

81.A Szolgáltatás Felhasználóra vonatkozó adatait a Szolgáltatási szerződés megszűnésétől számított további 5 évig, a Ptk. elévülési idő vagy az igényérvényesítés végéig kezelheti.

82.Szolgáltató kijelenti adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak. A Szolgáltató az adatkezelését személyes adatok esetében az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete ("GDPR") szerint és szellemében végzi.

83.Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a személyes, illetve egyéb adatait a Szolgáltatás minőségének fejlesztése és biztonságos üzemeltetése végett,  a Felhasználó érdekeinek figyelemmel kísérése mellet felhasználja, továbbá a Szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja.

84.A Szolgáltató különösen, de nem kizárólag jogosult:

Ügyfélszolgálat

85.A Szolgáltató nem működtet telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatot.

86.A Felhasználó használati és egyéb kérdésekben és ügyekben a

veheti fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot.

Panaszkezelés,  felhasználói észrevételek, visszajelzések és javaslatok

87.Amennyiben a Felhasználónak a szolgáltatási szerződés megkötésével, teljesítésével vagy megszüntetésével kapcsolatban észrevétele, panasza merül fel, annak rendezését elsősorban a Szolgáltatóval szükséges közölnie, rendeznie a Szolgáltató ügyfelszolgálatára eljutattatott beadványában.

88.A Felhasználó, mint fogyasztó és a Szolgáltató, mint vállalkozó közötti alternatív, békés vitarendezés módozatairól és alapvető szabályairól az Európai Parlament és Tanács 2013/11/EU irányelve rendelkezik. Az irányelv elsődleges vitarendezési fórumként az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság által üzemeltetett https://webgate.ec.europa.eu/odr/ weboldalon található Online Vitarendezési Platformot jelöli meg.

89.A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, szolgáltatást igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

90.Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni az illetéjes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A hatóság internetes web lapja elérhető a https://fogyasztovedelem.kormany.hu/ (link) címen. A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon. (link)

91.Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó közötti vita kölcsönös tárgyalás útján nem rendezhető bírósági eljárásnak van helye a 94.pontban részletezettek szerint

92.Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban van panasza a Felhasználónak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

93.A Felhasználó által a Szolgáltató részére eljuttatott, a Szolgáltatással kapcsolatos minden megjegyzésen, észrevételen, visszajelzésen, javaslaton,  ötleten - ezek eljuttatása révén - a Szolgáltató korlátlan és ellenszolgáltatás mentes felhasználási jogosultságot szerez.

Irányadójog, jogviták rendezése

94.A Szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási jogviszonyra az ÁSZF és Magyarország jogszabályai az irányadók.

95.A Szolgáltató és a Felhasználó minden  köztük  felmerülő,  esetleges  de  békés  úton  nem  rendezhető  jogvitában alávetik  magukat   a  Polgári  Perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvényben  meghatározott általános perrendtartási szabályok szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróságnak.

Egyéb rendelkezések

96.Ha  bármilyen  hatáskörrel  rendelkező  illetékes  bíróság vagy hatóság szerint  az  ÁSzF  bármely  rendelkezése érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan lenne,  úgy ez csak arra a rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész dokumentum érvénytelenségét, semmisségét vagy végrehajthatatlanságát,  és minden egyéb rendelkezés érvényben és hatályban marad.

97.Az ÁSZF-ben, vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat Szolgáltató általi gyakorlásának  elmulasztása  nem  jelenti  az adott,   vagy  más  jogról  vagy  jogorvoslatról  való lemondását, továbbá ezen jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása sem gátolja meg az adott, vagy bármely más jog vagy jogorvoslat további gyakorlását.

ÁSZF módosítása

98.A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével, előre meg nem határozott rendszerességgel módosítsa, felülvizsgálja, kiegészítse az ÁSzF-et, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon meg a Szolgáltatás Felhasználók általi igénybevételére vonatkozóan.

99.Az ÁSzF frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek akár a hatályos jogszabályok által biztosított legrövidebb időn belül, azaz akár azonnal vagy előre meghatározott időpontban hatálybalépnek és akkortól az ÁSzF szerves részét képezik.

100.A Szolgáltató igyekszik az ÁSzF változások előtt tajékoztatni a Felhasználót a váltázások tényéről, de a Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse az ÁSzF esetleges módosításait.

101.Amennyiben az ÁSzF változtatások megjelenését követően a Felhasználó továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, ezzel ráutaló magatartásával azt is jelzi, hogy elfogadja az ÁSzF  módosításokat és egyetért azokkal.

c2 webmail  ●  Kapcsolat  ●  Adatkezelés  ●  Támogatás